Διοικούσα Επιτροπή

Η Διοικούσα επιτροπή απαρτίζεται από 30 μέλη.